Algemeen
Wat is beschermingsbewind?
Hoe werken wij
Wat kost het?
contact
Wanneer eindigt bewindvoering?
Onze voorwaarden
BlixemBewind
Als het niet meer vanzelfsprekend is
Onze voorwaarden

 

Artikel 1. Begripsbepaling.

 

1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: BlixemBewind, gevestigd te Eindhoven, postbus 1545. Kamer van Koophandel nummer: 53911229. 

1.2 Onder cliënt wordt verstaan: ieder persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan: (intake)overeenkomst BlixemBewind.

 

Artikel 2. Algemeen.


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2.2  Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing

2.4 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst.

 

3.1 Het Intakeovereenkomst  BlixemBewind is van kracht als de intakeovereenkomst getekend bij opdrachtnemer in bezit is. Waarbij tevens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

  

Artikel 4. Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting.

 

4.1 De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens van cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden voor cliënt. Ook zullen de gegevens van cliënt opgenomen worden in persoonsregistratie van opdrachtnemer.

 4.2 Op deze persoonsregistratie is de (WBP) Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. 

4.3 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

4.4 De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

4.5 In het gegevens bestand van de opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handeling en van de door de cliënt met de opdrachtgever aangegane overeenkomsten.

4.6 Opdrachtnemer verplicht zich, na beëindiging van overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen aan de cliënt en/of derden te retourneren.

 

Artikel 5. Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan.

 

5.1  Deze bestaan onder andere uit:

         - Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen

        - Opstellen van een huishoudelijk budget

        - Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen

        - Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen

        - Openen van bankrekening(en)

        - Aanvraag huurtoeslag, zorgtoeslag en evt andere toeslagen

        - Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen

        - Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )

        - Doorbetalen van de vaste lasten

        - Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan

        - Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden

       - Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank ( alleen bij
          beschermingsbewind )

5.2 Er wordt door opdrachtnemer geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering/schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/schuldhulpverlening en/of WSNP dan zal opdrachtnemer doorverwijzen naar de desbetreffende instantie.

5.3 Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen.

5.4 De werkzaamheden voor bewindvoering ( beschermingsbewind ) worden gedaan volgens de richtlijnen voor de bewindvoerder/curator wat door de rechtbank sector kanton ter plaatse wordt gehanteerd. Tevens is de Nederlandse wetgeving van toepassing op alle werkzaamheden voor bewindvoering die door de opdrachtnemer zal worden nageleefd.

 

Artikel 6. Kosten.

 

 6.1  Kosten van beschermingsbewind

Het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) heeft de tarieven en taken vastgesteld zoals die voor professionele beschermingsbewindvoerders gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de minister van Justitie vastgesteld percentage. De opdat moment vastgestelde tarieven worden dan door BlixemBewind gehanteerd na indexatie.  Voor het opstarten van beschermingsbewind wordt eenmalig een bedrag van € 337,00 (excl. BTW) in rekening gebracht. Het jaarlijks honorarium voor reguliere bewindvoering bedraagt € 887,40 (excl. BTW). Conform de richtlijnen van het LOK geldt voor economische eenheden 120% van bovengenoemde bedragen. Voor extra bijkomende werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. Indien er extra bijkomende werkzaamheden zijn en u de kosten zelf moet betalen, dan wordt u door BlixemBewind  van te voren ingelicht.

Eenmalige kosten vergoeding voor het maken van de eindrekening en verantwoording  € 159,00 (excl. BTW).

Werkzaamheden die niet onder de standaard taken vallen, daarvoor berekend BlixemBewind  het uurtarief. U wordt door BlixemBewind van te voren ingelicht als er bijkomende werkzaamheden zijn. 

6.3 De kosten voor beschermingsbewind  worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door opdrachtnemer. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de opdrachtnemer voldaan worden. Indien de kosten bij een derde, bijvoorbeeld gemeente (bijzondere bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden door opdrachtnemer.

 

Artikel 7. Bankrekening(en).

 

 7.1 Na uitspraak van de onder bewindstelling (beschermingsbewind) door de rechter, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een bankrekening openen.  De rekening staat op naam van cliënt en zal beheerd worden door opdrachtnemer.

 7.2 Op het bankrekeningnummer zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt wekelijks dan wel maandelijks overgemaakt op het al bestaande rekeningnummer bij cliënt of het nieuw geopende rekeningnummer bij ABN-AMRO bank.

7.3 Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummer(s) die bij ABN-AMRO bank  worden gehanteerd.

7.4 Beheerkosten van de rekeningnummer(s) komen voor rekening van cliënt. Deze kosten worden door opdrachtnemer rechtstreeks doorbelast naar cliënt. Zoals opdrachtnemer met  ABN-AMRO bank  overeengekomen is.

 

Artikel 8  Verplichtingen cliënt.

 

8.1 De cliënt geeft bij beschermingsbewind  volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

8.2 De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct  aan opdrachtnemer onverwijld mede te delen.

8.3 De cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven.

8.4 De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in standhouden van een roodstand op een bankrekening(en) en/of girorekening(en).

8.5 De opdrachtnemer stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener een financieel plan op. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het financieel plan.

8.6 Bij het opstellen van het financieel plan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het financieel plan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd. Er zal door opdrachtnemer tevens gewerkt worden volgens de richtlijnen van het NIBUD.

8.7 Indien opdrachtnemer en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het financieel plan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan.

8.8 In het financieel plan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de opdrachtnemer en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

8.9 Cliënt zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle organisaties waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.

8.10 Cliënt dient altijd bereikbaar te zijn telefonisch, per mail, schriftelijk of per fax.

8.11 Er zal door cliënt op welke manier dan ook geen: beledigingen, dreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar opdrachtnemer en/of medewerk(st)er(s) gedaan worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

9.1 Indien de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Indien de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtgever beperkt tot maximaal tweemaal het maandbedrag van de bewindvoerderskosten. 

9.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op cliënt(en).

9.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.

 

Artikel 10. Ontbinding, opschorting en opzegging van overeenkomst.

 

10.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de cliënt op te schorten en/of te ontbinden        Indien:

a) De cliënt komt te overlijden
b) De cliënt, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen.
c) De cliënt bij het sluiten van de overeenkomst of nadien haar verplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden omschreven niet nakomt. Wanneer blijkt dat cliënt bewust dan wel onbewust  relevante inkomsten gegevens dan wel overige gegevens verzwijgt of achterhoudt voor opdrachtgever waardoor deze zijn taak niet naar behoren kan uitvoeren, levert dit eveneens een grond op om de overeenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden en onverwijld een verzoek tot ontslag als bewindvoerder bij de Kantonrechter in te dienen.

10.2 De opdrachtnemer zal na beëindiging zorg dragen voor een normale afwikkeling van alle door de cliënt in behandeling gegeven zaken.

10.3 Voor beschermingsbewind kan opzegging verkregen worden door middel van de rechter, die dan wel/niet kan overgaan tot ontbinding van de overeenkomst voor beschermingsbewind, waarbij BlixemBewind zich uitdrukkelijk het recht voorbrhoud om hiertoe over te gaan indien sprake is van een van bovengenoemde punten waarbij de daarme gepaard gaande kosten in rekening zullen worden gebracht bij cliënt.

 Artikel 11. Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden.

 

11.1 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënt zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en).

11.2 Indien de cliënt niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient cliënt bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van de genoemde 14 dagen wordt de cliënt geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.

11.3 Deze algemene voorwaarden treedt in werking op: 01-12-2011 en geldt tot wijziging of aanvulling van deze voorwaarden.

 

Artikel. 12. Bereikbaarheid.

 

12.1Opdrachtnemer is op de volgende manieren op werkdagen bereikbaar: telefonisch, per e-mail, en schriftelijk.

 

Postadres:                                                                    

Postbus 1545
5602 BM Eindhoven
Tel: 040-7510407
Email: info@BlixemBewind.nl
Website:
www.BlixemBewind.nl
 

  

Artikel 13. Bezwaren- en klachtenreglement.

 

13.1 Indien er bezwaren en/of klachten zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerk(st)er(s)  kan de cliënt een klachtenformulier opvragen bij het kantoor van Blixembewind en de klacht daarna ook richten aan het kantoor van Blixembewind. De klacht zal dan in behandeling worden genomen. Van de afhandeling van de klacht ontvangt client binnen 14 dagen bericht. Blixembewind zal er alles aan doen om de klacht naar tevredenheid af te ronden. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan client zich wenden tot de kantonrechter die de uitspraak tot onder bewindstelling heeft uitgesproken.

 

  
 

AlgemeenWat is beschermingsbewind?Hoe werken wijWat kost het?contactWanneer eindigt bewindvoering?Onze voorwaarden